vrijdag 26 september 2014

Drie blogs, geschreven door Baba

Deze keer ben ik drieeneenhalve maand in Nederland. Baba heeft het initiatief genomen om tijdens mijn afwezigheid berichten voor de blog te schrijven en te voorzien van foto's.

Gouro et Fatoumata effectue une visite de 10 Femmes Beneficiere des materiels de KoZon en activite dans la SemaineQuelque plat individuelles et les familles moyen nombres on toujours bien utiliser dans les cuiseurs (les Œufs, les pattes, les Sauces Gombo, la Patate douce ect) les Femmes ont fait aussi beaucoup de commentaire sur les paniers. Cette foi si tout les Femmes utilisent une a deux fois les cuiseurs dans la Semaine. Les paniers presque chaque jours, sauf quelque Femmes. Ont continuera la sensibilisation pour que les autres femmes utilise bien.

Gourou en Fatoumata brengen een bezoek aan 10 deelnemers van  de cursussen in het koken op zonne-energie ( KOZON) die enige tijd geleden bij ons zijn gegeven.Enkele maaltijden in de middelgrote families worden regelmatig gekookt in de cookits (eieren, pasta, gombo, zoete aardappel enz) De vrouwen hebben ook veel commentaar gegeven op de hooimanden. De vrouwen gebruiken de cookit gemiddeld 1 tot 2 keer per week (regentijd), de hooimanden worden bijna elke dag gebruikt, enkele vrouwen daargelaten. We gaan door met het geven van voorlichting zodat de andere vrouwen er ook meer gebruik van gaan maken.

donderdag 25 september 2014

Préparation de Cinéma

Préparation de Cinéma a Hère bugu. Premier assistant est Tjakko. Suivi de la famille de Seydou, les gardien de Hère Bugu et voisin, le Cinéma joue le Grand rôle d’une cohésion social  de Hère Bugu  et environnant. Pour moi Baba, le Facteur de la Paix c’est les activités du développement, sociaux, et Culturelles et d’autre rassemblement sur ce sens.
De voorbereiding van de bioscoop van Here Bugu. De eerste assistent is Tjakko de hond, gevolgd door de familie Sedou, en de buurman. De bioscoop speelt een belangrijke sociale rol op Here Bugu en voor de omgeving. Voor mij, Baba, de vredestichter, zijn het activiteiten van sociale en culturele ontwikkeling die belangrijk zijn  Blog van Baba: Here Bugu , de mislukte rijstvelden

Champ de Haricot pour Here Bugu. Dans une espace prêté par Gouverneur. Dimension 25m x 20m.
bewerking van een veldje bonen dat we van de gouverneur hebben geleend

Champ du Riz cultive et semé bien débute désherbé.
onze 10 hectare gepachte rijstvelden, geploegd, gewied en gezaaid, een goed begin
 Alerte d’Inondation avec une forte pluie après deux semaine de la culture.
2 weken na het zaaien een waarschuwing voor overstroming na zware regen

 Inondation continue chaque jour de plus avec l’eau qui vienne de la colline.
de overstroming wordt steeds erger na elke dag regen en het water dat van de heuvel komt

Allassane et Gaspi en pleine Millier du Champ, l’eau continue a rentre on ne sait pas comme l’arrêter. D’après le chef de casier, c’est une bonne place, mais les années ou si la pluie est en retard ou si la pluie continue successivement sans arrêt. c’est qui fait que la partie sera vite Inondé.
Allassane en Gaspi midden in de velden, het water blijft komen, we weten niet hoe het te stoppen. Volgens de baas is het een goede plek maar in de jaren wanneer de regen te laat komt of als de regen te lang onophoudelijk doorgaat dan loopt de boel onder